Maastricht Trophy

 

The tournament has come to an end, we hope you enjoyed. Maybe we see you next year. We thank all the volunteers of the organization, RKVVL-Polaris, VV SCM and Mallebergers for their contribution. Without you, this was not possible.

 

Het toernooi is weer ten einde, we hopen dat jullie hebben genoten. Misschien tot volgend jaar. We danken alle vrijwilligers van de organisatie, RKVVL-Polaris, VV SCM en de Mallebergers voor hun bijdrage. Zonder jullie was dit niet mogelijk.

 

 

Stichting Sportsupport Maastricht.

Namens de Stichting Sportsupport Maastricht heet ik u allen van harte welkom bij de 32ste Maastricht Trophy 2016.

De goede samenwerking tussen VV SCM en RKVVL/Polaris twee oude en rijk aan historie, Maastrichtse voetbalclubs staan garant voor een goed georganiseerd en kwalitatief toernooi.               

De  samenwerking tussen Eurosport-ring en de Stichting Sportsupport Maastricht heeft geresulteerd om dit evenement voor de 32ste keer te organiseren. Ook dit keer is het hun gelukt om wederom kwalitatief goede teams te interesseren om deel te nemen aan dit toernooi.

Wat belangrijker is dat de essentie en de doelstelling van dit toernooi in al die jaren niet is veranderd: “Breng de jeugd van 10 tot 17 jaar nationaal en internationaal dichter bij elkaar door de voetbalsport”.

Maar liefst 80 teams uit de landen Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Frankrijk hebben zich ingeschreven voor dit jeugdtreffen.

Zonder goede sponsors is een toernooi van deze omvang niet mogelijk. Ook dit jaar hebben ze ons als organisatie het vertrouwen gegeven, onze hartelijke dank hiervoor.

Verder mogen we vaststellen dat de overheid m.n. de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg ons blijven steunen, materieel en financieel, om dit internationale jeugdvoetbaltoernooi mogelijk te maken.

Wij wensen alle deelnemers, scheidsrechters, vrijwilligers en supporters een sportief en succesvol Maastricht Trophy 2016 toe.

Voorzitter Stichting Sportsupport Maastricht

Mat Roijen

 Mat Roijen voorzitter Stichting Sport Support

Welkom in Maastricht bij de 32ste editie van de Maastricht Trophy!

Beste sportvrienden,

Het doet me veel plezier namens het bestuur en de directie van de Stichting Euro-Sportring alle teams bij de Maastricht Trophy te verwelkomen. Ik hoop dat de deelnemers zullen genieten van hun verblijf in Maastricht en dat ze een bijdrage zullen leveren aan een sportieve sfeer op en rond de sportvelden.

Bij deze wil ik tevens de leden van het organisatie comité van Maastricht Trophy, het bestuur van RKVVL Polaris en VV SCM en de gemeente van Maastricht, bedanken voor hun inzet om dit evenement mogelijk te maken.

Ik wens iedereen een geweldig fijne tijd en veel succes toe!

Gerhard Aigner - Zwitserland

Voorzitter Stichting Euro-Sportring

Erelid UEFA

 Gerhard Aigner                                                                                                                               

 

De Maastricht Trophy is ook te vinden op facebook

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Foundation Sport Support Maastricht.

On behalf of the Foundation for Sport Support Maastricht I bid you all welcome to the 32th Maastricht Trophy 2016.

The good cooperation between VV SCM and RKVVL/Polaris two ancient and rich history, Maastricht football clubs guarantee a well organized tournament and qualitatively.

The cooperation between Eurosport ring and the Foundation Sport Support Maastricht has led to this event for the 32th time to organize. Also this time they have managed to once again quality teams interested to participate in this tournament.

What is more important is that the essence and aim of this tournament in all these years has not changed: "Bring the youth of 10-17 years of national and international closer together through football."

As many as 80 teams from the countries France, Netherlands, Germany, Belgium and Denmark have registered to take this youth tournament.

Without good sponsors is a tournament of this magnitude is not possible. This year they have us as an organization the confidence, our heartfelt thanks.

Furthermore, we may conclude that the government especially the Municipality of Maastricht and the Province of Limburg us continue to support, material and financial, to this international youth football tournament possible.

We wish all participants, referees, volunteers and supporters a sporty and successful Maastricht Trophy 2016.

Mat Roijen Chairman Sport Support Foundation                                                                                                                                                                                     
 Mat Roijen voorzitter Stichting Sport Support                                                                                                                                                                                                          Welcome to Maastricht at the 32th edition of the Maastricht Trophy!

Dear friends,

It gives me great pleasure on behalf of the Board and the management of the Foundation's Euro-Sportring all teams in the Maastricht Trophy welcome. I hope that the participants will enjoy their stay in Maastricht and that they will contribute to a sporty atmosphere in and around the sports fields.

With this, I would also members of the organizing committee of Maastricht Trophy, the Board of RKVVL Polaris and VV SCM and the municipality of Maastricht, for their efforts to make this event possible.

I wish everyone a great time and good luck!

Gerhard Aigner - Switzerland

Foundation Chairman Euro-Sportring

Honorary member UEFA
Gerhard Aigner